Thông Báo Áp Dụng Tỷ Giá Nguyên Tệ Kể Từ Ngày 10/01/2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Nhật Linh Investment.,JSC xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV ngày 10/01/2023.

Quý Khách hàng lưu ý việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ ngày 10/01/2023:

• Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 06/01/2023.

• Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 10/01/2023.

Thông tin chi tiết quyết định: