HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI (SWAP CONTRACT)
Tác giảAdministrator

HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI (SWAP CONTRACT)

I/Khái niệm, định nghĩa của hợp đồng hoán đổi

 

Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract)  là một loại hợp đồng phái sinh mà hai bên đồng ý hoán đổi dòng tiền phụ thuộc vào các chỉ số giá của hàng hóa cơ sở.

Trong tài chính, Swap contract (hợp đồng hoán đổi) là công cụ tài chính phái sinh. Trong đó, hai bên sẽ thực hiện trao đổi một dòng tiền này (Cash Flow) để lấy một dòng tiền khác của bên kia. Những dòng tiền này được gọi là các nhánh của hoán đổi (Leg), và được tính bằng cách dựa trên giá trị nguyên tắc danh nghĩa, hay nói cách khác các bên tham gia hợp đồng thống nhất với nhau về mặt ý chí, tự nguyện và bình đẳng kho khi ký kết hợp đồng.

Các hợp đồng hoán đổi thường được dùng để phòng ngừa rủi ro tài chính ( như rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro giá cổ phiếu), nhằm để hưởng các ưu đãi dành cho các công ty trong nước, hoặc nhằm mục đích đầu cơ

II/ Các loại hợp đồng hoán đổi